ประมวลภาพ
 
 
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Ex
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ External
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 11 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 เม.ย.2560
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร External
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม External
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย External
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  External
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ External
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 3 เม.ย.2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต External
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร External
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 31 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 29 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 28 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 17 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 14 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 9 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 มี.ค.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

13 มี.ค.2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


http://www.aectvonline.com/20146