- กลุ่มเป้าหมาย -
 
     
 

           หน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จำนวน 81 หน่วยงาน

ที่
สถาบันอุดมศึกษา
ที่
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยนครพนม  
62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
63
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
66
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
67
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
68
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
69
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
70
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
71
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
72
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
73
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
74
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
75
มหาวิทยาลัยมหิดล
16
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
76
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
77
มหาวิทยาลัยศิลปากร
18
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
78
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
79
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
80
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
81
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
22
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
25
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
26
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
27
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
29
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
30
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
31
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
32
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
33
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
34
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
35
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
37
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
38
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
39
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
40
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
41
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
42
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
44
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
45
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
46
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
47
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
48
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
49
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
50
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
51
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
55
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน