- คณะผู้ดำเนินงาน-
 
     
     
ชื่อ-นามสกุล ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา 
 
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สบ5 ) คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-1826-3932
E-mail   sinloyma@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล รศ.พ.ต.อ. วรธัช   วิชชุวาณิชย์
 
ตำแหน่ง รศ.(สบ4) รอง คณบดี นว.รร.นรต.
เบอร์โทร 06-1156-4951
E-mail   woratouch_w@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิงอโนมา โรจนาพงษ์
 
ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร  
E-mail   pol.anoma@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ต.วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์
 
ตำแหน่ง สารวัตรส่งเสริมงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-6804-7468
E-mail    
ชื่อ-นามสกุล ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
 
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร 08-1850-2212
E-mail   pewsriparinya@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วีระชน เปรมศรี
 
ตำแหน่ง นักวิจัย 
เบอร์โทร 08-1617-4003
E-mail   vpremsri@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ศราวุฒิ สำรวมดี
 
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-1924-8546
E-mail   aundee14@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์พิทยา นันทวิจิตร
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-9138-0639
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท. ดร.ธิติ มหาเจริญ
   
ตำแหน่ง อจ.(สบ2) กลุ่มงานคณาจารย์  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 09-9195-4321
E-mail   m_thiti@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร
 
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-2655-6694
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
 
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-4543-6672
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง
 
ตำแหน่ง ผศ.(สบ4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 094-195-3592
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล ด.ต.หญิง ริน จันทร์นาค
   
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สง. คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 081-560-8905
E-mail   pakpoom_2547@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชลธิชา คำภา
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-1604-7913
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ชัยยุทธ์ ชัยสิทธิ์
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-1310-8536
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-1986-1158
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์รัตนา ไศลทอง
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-4142-6760
E-mail   peawst@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-9307-6409
E-mail   nunrada@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์มุทิตา มากวิจิตร์
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 09-4326-5541
E-mail   markvichitr@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 09-4481-5465
E-mail   yaemyim1989@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุลรัศมิ์ มูลแก้ว
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-5805-5655
E-mail   airdumu@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวภาชินี เดชรัตนสุวรรณ์
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 06-1246-3641
E-mail   pachinee-antant@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล ร.ต.ท.พิชิตพล ราชคม
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-2823-3663
E-mail   phichitphon_bess@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณวิภา ธงศรี
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-5315-3807
E-mail   wanwipa02@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 09-8080-7765
E-mail   natthida7765@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนัญชิดา วงศ์เขียว
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-0513-4312
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเนตรนภา  พิมพาพร
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-9566-9678
E-mail   netnapa.pimpa@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล สิบตำรวจตรีหญิง ปัญญ์ชิตา สุจริต
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-3729-5382
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนรัตน์ เมฆบุตร
   
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
เบอร์โทร 09-9395-1924
E-mail   suphantun@gmail.com