- วัตถุประสงค์ ปี 2561-
 
     
                1. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
              2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
              3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ