- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-
 
     
 

การให้คะแนน
การประเมินผลแบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) คณะที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

    • การให้คะแนนตามแบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency: IIT) และแบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & Transparency: EIT) เป็นการให้คะแนนตามคำตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเลือก ๒ หรือ ๔ ตัวเลือก โดยทำการแทนค่าคำตอบในแต่ละข้อคำถามเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 ตามตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน
    • การให้คะแนนตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency: EBIT) เป็นการให้คะแนนตามคำตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมาพร้อมกับ
      แบบสำรวจ โดยกำหนดให้แต่ละคำถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน
 
     
  การคำนวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

           1.การคำนวณคะแนนจากแบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency: IIT) มีดังนี้
                      1.1 คะแนนแต่ละข้อคำถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามนั้น
                      1.2 คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละข้อคำถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย
                      1.3 คะแนนตามแบบสำรวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบสำรวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี
           2. การคำนวณคะแนนจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & Transparency: EIT) มีดังนี้
                      2.1 คะแนนแต่ละข้อคำถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามนั้น
                      2.2 คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละข้อคำถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย
                      2.3 คะแนนตามแบบสำรวจความคิดเห็น External ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยตามแบบสำรวจความคิดเห็น External ของดัชนี
           3. การคำนวณคะแนนจากแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency: EBIT) ได้แก่
                      3.1 คะแนนแต่ละข้อคำถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามนั้น
                      3.2 คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย หมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต่ละข้อคำถามในตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย
                      3.3 คะแนนตามแบบสำรวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ตามแบบสำรวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี
           4. การคำนวณคะแนนของดัชนี
คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวมคะแนน Internal, External และ Evidence – Based ในดัชนี (ใช้สำหรับการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละดัชนี)
           5. การคำนวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (คะแนน ITA)
คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้ำหนัก

 
 

เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ำหนักแต่ละข้อคำถามใน แบบสำรวจจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 
 

ระดับ 5

80 - 100     คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก

ระดับ 4

60 - 79.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง

ระดับ 3

40 - 59.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง

ระดับ 2

20 - 39.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ

ระดับ 1

  0 - 19.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำมาก