- ประโยชน์ที่จะได้รับ ปี 2561-
 
     
                  1. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

               2. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

               3. หน่วยงานกำกับดูแลได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ