- ติดต่อเรา-
 
     
             

สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9       โทรสาร 0 2354 5618

  1. นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวร
  2. นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธร

 
 

ที่ปรึกษาโครงการ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 08 1826 3932
รศ.พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์ 06 1156 4951


Website : www.itamua.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014974996334
E-mail: itamua.go.th@gmail.com

ที่อยู่ สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2412 3284
โทรสาร 0 2864 9328