- ข่าวประชาสัมพันธ์-
 
     
 
ปี 2561
   
   
   
ปี 2560
   
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)
 
   
   
กำหนดส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 2
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานสามารถส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์
พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560


โดยท่านสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง หรือจัดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
                    แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือกำหนดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 81 แห่ง ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

               รายชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
               แบบฟอร์มรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560