- Download เอกสาร-
 
     
 
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งภายในวันที่ 31 ม.ค.61)
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ปี 2561 (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.2561)
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ปี 2561  (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.2561)
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 1
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 2
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560