- ขอบเขตการดำเนินงาน -
 
     
 

               ขอบเขตในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้

 
                 ขอบเขตด้านเนื้อหา
               ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น และรวบรวมผลการประเมินจัดทำเป็นบทสรุป
ผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รายงานผลการประเมินในภาพรวม ข้อเสนอแนะการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ข้อเสนอแนะแนวทางการนำเครื่องมือ ITA ไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย และรายงานผลการประเมินรายหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด

 
     
                 ขอบเขตด้านวิธีวิจัย
               การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยที่สำคัญ ๒ วิธี คือ
                              1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบสำรวจ Evidence – based โดยให้หน่วยงานภาครัฐตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
                              2) การวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ External และแบบสำรวจ Internal ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจในเรื่องการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็น
ตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ

 
     
                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
               คณะที่ปรึกษาจะดำเนินการสำรวจตามระบบการประเมิน ITA ด้วยแบบสำรวจ 3 แบบ ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด คือ
                              1) แบบสำรวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่
คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
                              2) แบบสำรวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
                              3) แบบสำรวจ Evidence-Based เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคำถามตามความเป็นจริงตามแบบสำรวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ

 
     
                 กลุ่มประชาการเป้าหมาย
               1) กลุ่มประชากรเป้าหมายสำหรับแบบสำรวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มตำแหน่งของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย
ที่ปรึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
               2) กลุ่มประชากรเป้าหมายสำหรับแบบสำรวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้
ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
               3) กลุ่มประชากรเป้าหมายสำหรับแบบสำรวจ Evidence-based ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแบบสำรวจได้ตามที่กำหนด เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นมีคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ

 
     
                 การเก็บรวบรวมข้อมูล
               การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 81 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งปฏิทินและกรอบการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานผู้รับประเมินทราบ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
               ซึ่งจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง สายงาน กลุ่มตำแหน่งของแต่ละหน่วยงาน สำหรับทำการสุ่มตัวอย่างโดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบสำรวจ Internal โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในการวิจัย

 
     
                 สำหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบสำรวจ External โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
               ส่วนแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ที่ปรึกษา จะดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย สำหรับตอบประเด็นคำถาม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้แบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

 
     
 

ตารางลักษณะประชาการ กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล


แบบสำรวจ

ลักษณะประชากร

จำนวนตัวอย่าง

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการเก็บข้อมูล

Internal

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

100 ตัวอย่าง (กรณีประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษา    จะดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด)

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิให้ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่ม และตำแหน่ง ของแต่ละหน่วยงาน

- การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
- ทางไปรษณีย์
- ทางโทรศัพท์
- ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- ทางแบบสอบถามออนไลน์
- หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่า
มีความเหมาะสมในการวิจัย

External

คู่สัญญา นักศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

100 ตัวอย่าง (กรณีประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษา    จะดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด)

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิให้ครอบคลุมภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน

- การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
- ทางไปรษณีย์
- ทางโทรศัพท์
- ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- ทางแบบสอบถามออนไลน์
- หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่า
มีความเหมาะสมในการวิจัย

Evidence- based

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

-

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จัดส่งแบบสำรวจให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคำถามตามความเป็นจริงตามแบบสำรวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ โดยใช้แบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

 
     
                 การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC) จำนวน 1 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
               1) ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน
               2) ตำแหน่งงาน
               3) รายชื่อหน่วยงาน
               4) ที่อยู่หน่วยงาน
               5) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ประจำหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
               6) ID Line (ถ้ามี)
               7) อีเมลของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)
 
     
 

                 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในภาพรวม ดังนี้
                - รายงานผลการประเมินในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 30 ชุด
                - รายงานผลการประเมินรายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จำนวน 81 หน่วยงาน พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล หน่วยงานละ 5 ชุด รวมจำนวน 405 ชุด