- แผนการดำเนินงาน ปี 2561-
 
 

ระยะที่ 1 (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย

เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1) ประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนใน
การดำเนินงานของโครงการ

ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 1. แผนการทำงานโครงการ
 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการ
 3. มอบหมายการทำงานของคณะทำงานแต่ละบุคคล
 4. สรุปผลการประชุม

2)  กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด
และมีหนังสือขอรายชื่อ
ผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน

ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- แผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด

 1. รายชื่อคณะทำงาน พร้อมข้อมูลการติดต่อ
 2. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. แผนการส่งเนื้อหารายละเอียดของงานแต่ละขั้นตอน

- การประสานขอรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำหน่วยงาน

3) จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายงานฉบับต้น (Inception Report) จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลโครงการ
 2. แผนการดำเนินงาน
 3. ระเบียบวิธีการประเมิน

ระยะที่ 2 (ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

1. จัดทำทะเบียนรายชื่อ
ผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

1)  จัดส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 81 หน่วยงาน
- ส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
- ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/รายชื่อผู้รับบริการ

2)  จัดทำทะเบียนรายชื่อ           ผู้ประสานงานของหน่วยงาน

ภายใน 45 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC)

 1. ชื่อ-สกุล
 2. ตำแหน่งงาน
 3. รายชื่อหน่วยงาน
 4. ที่อยู่หน่วยงาน
 5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ประจำหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 6. ID Line (ถ้ามี)
 7. อีเมลของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)

จำนวน 1 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชุด

2. ศึกษาภารกิจหลักของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินเพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานสำหรับแบบสำรวจ External  

 1. ศึกษาภารกิจหลักของหน่วยงานที่เข้ารับ
  การประเมิน
 2. รวบรวมรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการ/
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

ภายใน 75 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- ข้อมูลภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน
- รายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ที่หน่วยงานจัดส่งมา

 1. ชื่อ-สกุล
 2. ตำแหน่ง
 3. ที่อยู่
 4. เบอร์โทรศัพท์
 5. อีเมล
 6. เรื่องที่ติดต่อหรือขอรับบริการ (สำหรับข้อมูล External)

3. วิเคราะห์และกำหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานสำหรับแบบสำรวจ External และแบบสำรวจ Internal

1) วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง
2) กำหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสม

ภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผลการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
ที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานสำหรับแบบสำรวจ External และแบบสำรวจ Internal

4. จัดเก็บข้อมูลตาม
แบบสำรวจ Internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. คณะผู้วิจัยและคณะทำงาน
  ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลใน   แต่ละภูมิภาคจากหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 81 หน่วยงาน
 3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External
 4. ตรวจสอบคุณภาพของ
  แบบสำรวจที่ได้รับกลับมา

ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยงานที่จะต้องจัดเก็บ

5. จัดส่งรายงานฉบับ
ขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 10 ชุด

จัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภายใน 150 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- ผลการศึกษาภารกิจหลักของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานสำหรับแบบสำรวจ External
- ผลการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานสำหรับแบบสำรวจ External และแบบสำรวจ Internal
- ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยงานที่จะต้องจัดเก็บ

ระยะที่ 3 (ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

1. จัดเก็บข้อมูลตาม
แบบสำรวจ Internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินแล้วเสร็จ

 1. จัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และแบบสำรวจ External
 2. ตรวจสอบคุณภาพของ
  แบบสำรวจที่ได้รับกลับมา

 ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

กลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานทั้ง 81 หน่วยงาน ได้ตอบแบบสำรวจกลับมาครบตามจำนวนที่กำหนด คือ

 1. แบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ      
 2. แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ

2. ตรวจให้คะแนนแบบสำรวจ Evidence-Based ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินแล้วเสร็จ

1)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสำรวจเชิงประจักษ์และจัดทำทะเบียนตรวจรับแบบสำรวจ
2) จัดส่งผลคะแนน Evidence – based เบื้องต้น ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
3) ตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ Evidence – based ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 • ได้รับแบบสำรวจ Evidence – based พร้อมหลักฐานหรือเอกสารประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
 • ผลตรวจให้คะแนนแบบสำรวจ Evidence-Based ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
 • ผลการจัดส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์ผลคะแนน Evidence – based ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
 • ผลการตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ Evidence – based
  ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

3. ประมวลผลคะแนนจากแบบสำรวจทั้ง 3 แบบ (Internal, External และ Evidence-Based) พร้อมวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ

 • ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามคู่มือการประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น
 • ตรวจสอบคะแนนและ
  ความถูกต้องของข้อมูล

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผลคะแนนจากแบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment และแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - based) ของหน่วยงานทั้ง 81 แห่ง

4. จัดส่งงานระยะที่ 3

1) จัดทำร่างรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม)
2) จัดทำร่างรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รายหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน)

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 • ร่างรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม) จำนวน 10 ชุด
 • ร่างรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รายหน่วยงานที่เข้ารับ
  การประเมิน) จำนวนหน่วยงานละ 1 ชุด
ระยะที่ 4 (ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

จัดส่งงานระยะที่ 4

1) จัดทำบทสรุปผู้บริหาร
2) จัดทำรายงานผลการประเมินภาพรวม
3) จัดทำรายงานผลการประเมิน รายงานหน่วยงาน
4) จัดทำฐานข้อมูลผลการประเมินโดยละเอียด

ภายใน 270 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมแผ่นซีดี จำนวน 30 ชุด
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม) โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ
  ร่างรายงานที่จัดส่งในงวดงานที่ 3 และได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว