- แผนการดำเนินงาน-
 
     
 

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกรอบเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง คณะทำงานจึงได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานและตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -
  ประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการ
  - กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด
  - จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       2. ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย แผนการดำเนินโครงการและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                  
 
     
 

ระยะที่ 2 จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ
                                                                                 

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -
  จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานเป้าหมายภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  - รวบรวมรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อดำเนินการประเมินตามแบบ Internal และ External
  - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
  - ดำเนินการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence-based รอบที่ 1 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

       2. ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ                                                 
           1) ทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
           2) รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 2 ประกอบด้วย ผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External และผลการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence-based รอบที่ 1 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะที่ 3 ดำเนินการสำรวจตามแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) จากแบบสำรวจทั้ง ๓ แบบ                        

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วเสร็จ
  - ดำเนินการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence – based รอบที่ 2 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

      2. ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ  รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3 ประกอบด้วย                                           
            1) รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ตามกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ
            2) รายงานผลการตรวจประเมินผลแบบสำรวจ Evidence-Based รอบที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย) การประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบสำรวจทั้ง 3 แบบ (Evidence - based, Internal, External) พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ   
                                   

      1) ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1.  ดำเนินการประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จากแบบสำรวจทั้ง 3 แบบ (Internal/External/Evidence-based) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
 2.  จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
 3.  จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้
  การทุจริต (CPI)
 4.  จัดทำรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาประกอบด้วย รายงานผลการประเมินในภาพรวม บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายหน่วยงาน

      2) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ                               

 1.  รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และซีดีบันทึกข้อมูล
 2.  รายงานผลการประเมินรายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จำนวน 81 หน่วยงาน พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล                                                                                                
 
     
 

ระยะที่ 1

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย

เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1) ประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการ

ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 1. แผนการทำงานโครงการ
 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการ
 3. มอบหมายการทำงานของคณะทำงานแต่ละบุคคล
 4. สรุปผลการประชุม

2)  กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด

ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

แผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด

 1. รายชื่อคณะทำงาน พร้อมข้อมูลการติดต่อ
 2. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. แผนการส่งเนื้อหารายละเอียดของงานแต่ละขั้นตอน

3) จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย

 1. แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 2. ดัชนี/ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 3. เกณฑ์การให้คะแนนและการประมวลผล
 4. แผนการดำเนินโครงการและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
     
 

ระยะที่ 2

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย

1. จัดทำทะเบียนรายชื่อ
ผู้ประสานงานของหน่วยงานเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ

 1. จัดทำทะเบียนรายชื่อ           ผู้ประสานงานของหน่วยงานเป้าหมายภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

 1. รวบรวมรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามแบบสำรวจ Internal และ External

ภายใน 45 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- ทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC)

 1. ชื่อ-สกุล
 2. ตำแหน่งงาน
 3. รายชื่อหน่วยงาน
 4. ที่อยู่หน่วยงาน
 5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ประจำหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 6. ID Line (ถ้ามี)
 7. อีเมลของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)

- รายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ที่หน่วยงานจัดส่งมา

 1. ชื่อ-สกุล
 2. ตำแหน่ง
 3. ที่อยู่
 4. เบอร์โทรศัพท์
 5. อีเมล
 6. เรื่องที่ติดต่อหรือขอรับบริการ (สำหรับข้อมูล External)

2. ดำเนินการสำรวจตามแบบสำรวจ Internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. คณะผู้วิจัยและคณะทำงาน
  ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลใน   แต่ละภูมิภาคจากหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 81 หน่วยงาน
 3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External
 4. ตรวจสอบคุณภาพของ
  แบบสำรวจที่ได้รับกลับมา

ภายใน 105 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ได้รับข้อมูลจากการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External จากหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย

 

3. ดำเนินการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence – based รอบที่ 1 พร้อมหลักฐานหรือเอกสารประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสำรวจเชิงประจักษ์และจัดทำทะเบียนตรวจรับแบบสำรวจ

ภายใน 105 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ได้รับแบบสำรวจ Evidence – based รอบที่ 1 พร้อมหลักฐานหรือเอกสารประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

4. การรายงานผลการ ดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 2

จัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภายใน 105 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- ทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 2 ประกอบด้วย ผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External และผลการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence-based รอบที่ 1 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

 
     
 
ระยะที่ 3

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย

1. ดำเนินการสำรวจตามแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) จากแบบสำรวจ Internal และ External
 1. จัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และแบบสำรวจ External
  ได้แล้วเสร็จ
 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสำรวจที่ได้รับกลับมา
 ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

กลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานทั้ง 81 หน่วยงาน ได้ตอบแบบสำรวจกลับมาครบตามจำนวนที่กำหนด คือ

 1. แบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ
 2. แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ

2. ดำเนินการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence – based รอบที่ 2 พร้อมหลักฐานหรือเอกสารประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสำรวจเชิงประจักษ์และจัดทำทะเบียนตรวจรับแบบสำรวจ

ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ได้รับแบบสำรวจ Evidence – based รอบที่ 2 พร้อมหลักฐานหรือเอกสารประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

3. รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3

จัดทำรายงานความก้าวหน้ารายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจทั้ง 3 แบบ

ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3 ประกอบด้วย

 1. ผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External
  ตามกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ
 2. ผลการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence-based รอบที่ 2 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
 
     
                

ระยะที่ 4

กิจกรรมหลัก รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย

1. การประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบสำรวจทั้ง ๓ แบบ (Evidence - based , Internal , External)

 1. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามคู่มือการประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น
 2. ตรวจสอบคะแนนและความถูกต้องของข้อมูล

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผลคะแนนจากแบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment และแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - based) ของหน่วยงานทั้ง 81 หน่วยงาน

2. การตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ผลคะแนนจากแบบสำรวจ Evidence – based ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

1) จัดส่งผลคะแนน Evidence – based เบื้องต้น ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
2) ตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ Evidence – based ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

1)  การจัดส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์ผลคะแนน Evidence – based ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
2)  ผลการตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ Evidence – based ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

3. การจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 1. จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
 2. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง
  การเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI)

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI)

4. การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย

 1. รายงานผลการประเมินในภาพรวม
 2. บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการประเมินในภาพรวม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 3. รายงานผลการประเมินและบทสรุปผู้บริหารรายหน่วยงาน

ภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย

 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 2. รายงานผลการประเมินรายหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จำนวน 81 หน่วยงาน