-

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-
 
 

    วันที่

                       กิจกรรม

                            รายละเอียด

28 ก.พ. 60

หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำหน่วยงาน จำนวน 2 ราย โดยจัดทำเป็นไฟล์ Excel
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com) 

- หน่วยงาน, ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง 
- ที่อยู่หน่วยงาน (สำหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สำนักงาน
- E-mail,  Line, Facebook)
ส่งทาง itamua.go.th@gmail.com

28 ก.พ. 60

หน่วยงานส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย
ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยจัดทำเป็นไฟล์ Excel
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.itamua.com) 

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อหน่วยงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2559 - 31 ม.ค. 2560
- ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน/บริษัท
- ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สำนักงาน
- E-mail
ส่งทาง itamua.go.th@gmail.com

28 ก.พ. 60

หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากร จำนวน 500 ราย
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)   
โดยจัดทำเป็นไฟล์ Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ทางเว็บไซต์ www.itamua.com) 

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 60
- ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, สังกัด
- ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สำนักงาน
- E-mail
ส่งทาง itamua.go.th@gmail.com

15 มี.ค. 60

หน่วยงานส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 1 พร้อมหลักฐานประกอบ    
จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน

สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1 มี.ค. –
16 มิ.ย. 60

นักวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ
Internal และ External 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์        

30 เม.ย. 60

หน่วยงานส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 2 พร้อมหลักฐานประกอบ
จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน

สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

31 พ.ค. 60

นักวิจัยแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตามแบบสำรวจ
เชิงประจักษ์ (Evidence – based)

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

15 มิ.ย. 60

หน่วยงานส่งคำร้องอุทธรณ์ผลคะแนนตามแบบสำรวจ
เชิงประจักษ์ (Evidence – based)

สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

30 มิ.ย. 60

นักวิจัยแจ้งผลการอุทธรณ์ตามแบบสำรวจ
เชิงประจักษ์ (Evidence – based)

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

31 ก.ค. 60

นักวิจัยประมวลคะแนน ITA จากแบบสำรวจ 3 แบบ
และจัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเป็นผู้จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน

 

หมายเหตุ
- กรุณาติดตามข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารทาง www.itamua.com
- ผู้ประสานงานสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
โทรศัพท์ 0 2610 5458-9       โทรสาร 0 2354 5618

  1. นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวร
  2. นางสาวธนาภรณ์ พุทธมนต์ธร

- สำนักงานโครงการ ITA (ติดต่อนักวิจัย)                                
โทรศัพท์ 0 2412 3284    โทรสาร 0 2864 9328