หลักการและเหตุผล  
   วัตถุประสงค์  
   ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   กลุ่มเป้าหมาย  
   ขอบเขตการดำเนินงาน  
   หลักการประเมิน  
   แผนการดำเนินโครงการ  
   ปฏิทินการประเมินฯ  
   คู่มือ ITA (ที่ปรึกษา)  
   คู่มือ ITA (ป.ป.ช.)  
 
 
   หลักการและเหตุผล  
   วัตถุประสงค์  
   ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   กลุ่มเป้าหมาย  
   ขอบเขตการดำเนินงาน  
   ดัชนีและตัวชี้วัด  
   เกณฑ์การประเมิน  
   แผนการดำเนินโครงการ  
   ปฏิทินการประเมินฯ  
  ประกาศผลคะแนนฯ  
 
 
 
    สำนักงาน สกอ.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
 

 
***E-mail : itamua2018@gmail.com
(เพื่อส่งเอกสารให้กับที่ปรึกษาโครงการฯ)
 
 
   
   
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)
 
   
   
 
 

 

 
 
 
     
     
    วิดีโอบันทึกการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ พ.ศ. 2561  
    Power Point การประชุมสัมมนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2561  
    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  พ.ศ 2561 (จัดทำโดยที่ปรึกษาโครงการ)  
    ข้อคำถามที่พบเป็นประจำของโครงการฯ Q & A   
 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 (ป.ป.ช.)
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งภายในวันที่ 15 ก.พ. 2561)
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ปี 2561 (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.2561)
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ปี 2561  (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.2561)
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
   
   

  หนังสือการประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0510/ว346 ลงวันที่  6 มีนาคม 2561)                                                            

 
หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ว153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) 

 

 

หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ ศธ 0510/ว199 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)  
 
     
 
 อ่านทั้งหมด>>
 
 
     
 
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี External
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14 มีนาคม 2561
ประชุมชี้แจงฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 6 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
   
 
infographic<<คลิกดาวน์โหลดที่รูปภาพได้เลยนะค่ะ