หลักการและเหตุผล  
   วัตถุประสงค์  
   ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   กลุ่มเป้าหมาย  
   ขอบเขตการดำเนินงาน  
   หลักการประเมิน  
   แผนการดำเนินโครงการ  
   ปฏิทินการประเมินฯ  
   คู่มือ ITA (ที่ปรึกษา)  
   คู่มือ ITA (ป.ป.ช.)  
 
 
   หลักการและเหตุผล  
   วัตถุประสงค์  
   ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   กลุ่มเป้าหมาย  
   ขอบเขตการดำเนินงาน  
   ดัชนีและตัวชี้วัด  
   เกณฑ์การประเมิน  
   แผนการดำเนินโครงการ  
   ปฏิทินการประเมินฯ  
  ประกาศผลคะแนนฯ  
 
 
 
    สำนักงาน สกอ.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
 

 
***E-mail : itamua2018@gmail.com
(เพื่อส่งเอกสารให้กับที่ปรึกษาโครงการฯ)
 
 
   
กำหนดจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรง
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

โดยจัดส่งด้วยตนเอง หรือจัดส่งท แอป forex างไปรษณีย์ได้ที่
สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700

(ไม่ต้องส่งสำเนาไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ สกอ.)
   
   
   
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)
 
   
   
 
 

 

 
 
 
     
     
    วิดีโอบันทึกการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ พ.ศ. 2561  
    Power Point การประชุมสัมมนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2561  
    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  พ.ศ 2561 (จัดทำโดยที่ปรึกษาโครงการ)  
    ข้อคำถามที่พบเป็นประจำของโครงการฯ Q & A   
 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 (ป.ป.ช.)
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งภายในวันที่ 15 ก.พ. 2561)
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ปี 2561 (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.2561)
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ปี 2561  (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.2561)
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
   
   

  หนังสือการประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อขายเงินดิจิตอล   (ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0510/ว346 ลงวันที่  6 มีนาคม 2561)                                                            

 
หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0510/ว153 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) 

 

 

หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ ศธ 0510/ว199 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)  
 
     
 
 อ่านทั้งหมด>>
 
 
     
 
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การเทรดเงิน
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 25 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี External
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14 มีนาคม 2561
ประชุมชี้แจงฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 6 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
   
 
infographic<<คลิกดาวน์โหลดที่รูปภาพได้เลยนะค่ะ